Skip to main content
دسترسی سریع

جاده تندرستی

نظر به اهمیت ورزش پیاده‌روی، ایران‌مال با اختصاص بخش قابل توجهی فضا بدین منظور، در پی تحقق اهداف مورد نظر این ورزش است. جاده تندرستی ایران‌مال با طول حدود 1.5 کیلومتر با به‌کارگیری کفپوشی مدرن با آخرین استانداردهای جهانی برای احتراز از آسیب‌دیدگی ورزشکاران و عموم استفاده‌کنندگان و امکان تنفس هوای تازه (محصور شده در فضای سبز، کافه‌ها و رستوران‌ها، دورتادور باغ ماهان و تالار الماس) در بام سبز مجموعه واقع شده است. اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺧﺎص، کف‌سازی و ﻣﺒﻠﻤﺎن وﻳﮋه طراحی و ساخته ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺧﺎص ورزﺷﻲ مانند اﺳﺘﺎدﻳﻮم ورزﺷﻲ و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﺳﻜﻮاش را ﻓﺮاﻫﻢ می‌کند. در این مسیر ایستگاه‌های خدمات پزشکی ورزشی، رفاهی، ارائه مواد غذایی ارگانیک و البسه ورزشی فراهم است.