Skip to main content

مترو

مراجعه‌کنندگان می‌توانند از طریق خط 5 مترو (ایستگاه ایران خودرو) به مجموعه دسترسی داشته باشند.

دسترسی به بازار بزرگ ایران از طریق مترو