Skip to main content

طبقه E3

طبقه E3 نمایشگاه به صورت دو بخش مجزا از یکدیگر و در دو بال شمالی و جنوبی واقع شده که ضلع شمالی به کارگاهها و سمینارهای آموزشی و سالن مذاکرات تجاری ( B2B Hall ) اختصاص یافته و در ضلع جنوبی، دفاتر مرکز نمایشگاهی ایران مال واقع شده است.

  • E3 (بال شمالی) سالن مذاکرات تجاری ( B2B Hall ) به مساحت حدود 1700 متر مربع با فضاهایی شامل: VIP Lounge ، سالن کنفرانس با ظرفیت 120 نفر، اتاقهای اختصاصی ( Meet & Talk )، سمینار، کارگاههای آموزشی و سایر فضاهای خدماتی و پشتیبانی است.
  • E3 (بال جنوبی) به مساحت حدود 1700 متر مربع، شامل دفاتر مدیریت، کارکنان، مدیا سنتر، رادیو نمایشگاه، رابط راه و دسترسی و پارکینگ و فضاهای پشتیبانی است.