Skip to main content

خبرگزاری فارس| بازار بزرگ ایران؛ همتی فراگیر برای افزایش توان اقتصاد ملی و نگاه‌داشت سرمایه‌های ارزی

: تاریخ خبر

اینجا کوششی در کار است ...

غرب تهران، جایی در دامانِ دور از نگاه البرز، کوششی بزرگ رخ نموده است؛ آنجا که خورشید، شعله‌های مهربان‌اش را فرومی‌کشد، شراره‌هایی از تن زمین برخواهد خاست و دمی بر آتش فروزان این شهر خواهد افزود ... بازار بزرگ ایران، همچون شراره‌هایی بر جان اقتصاد انسان محور، شهر را از آورده‌های خود سرشار خواهد کرد و دستاوردهایش را با دیگران به اشتراک خواهد گذاشت ... اینجا صدایی می‌آید ... نوای خوش رونق و پویایی و سرزندگی، در واپسین نقطه دسترسی بزرگراه شهید همت ...

سرآمد و پیشتاز نسل نوین بزرگ‌بازارها

بزرگراه همت را همینگونه که به سوی غرب ادامه دهی، در واپسین نقطه‌ها به بازار بزرگ ایران می‌رسی. این اما آغاز راه است. اینجا سفر آغاز می‌شود؛ سفری کوتاه اما دل‌نشین. بازار بزرگ ایران، در دسته نسل نوین بزرگ‌بازارها جای می‌گیرد. این بزرگ‌بازارها از اجزای جدانشدنی شهرهایی‌اند که به آینده روی دارند و در گذر زمان، نیازهای گوناگون و گسترده جامعه امروز و مردمان شهرهای مترقی را پاسخ می‌گویند. ویژگی‌های تجاری، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، گردشگری، تاریخی، ورزشی، تفریحی که مجموعه بزرگ‌بازار «ایران‌مال» در یک نوآوری چشم‌نواز با بهره‌گیری از الگوهای زیست روزمره ایرانیان در تاریخ در زمینه‌های گوناگون معماری، هنر، فرهنگ، اجتماع و اقتصاد، هم‌نشین و هم‌ساز کرده است، در کنار همه دستاوردهای غیر اقتصادی، اما باز به سوی رونق اقتصاد و تولید درون‌زای ملی راه می‌برد.

بازار بزرگ ایران، پاس‌داری از سرمایه‌های مالی ایرانی و کشاندن سرمایه‌های خارجی با هدف پدیدآوردن رونق اقتصادی را صدرنشین اندیشه‌ها و برنامه‌های اقتصادی خود گذاشته است. نگه‌داشت و انباشت ارز در ایران، امروز به کوششی بزرگ نیازمند است؛ نیک‌اندیشان و کوشندگانی باید باشند تا با نگرشی نو و اندیشه‌ای راسخ، بدین باور رسیده باشند که اقتصاد ملی ایران و رونق زیست اقتصادی ایرانیان، جز با چنین کوشش‌هایی سربلندی نخواهد یافت. ایرانیان امروز، در گسترش فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی برپایه استانداردهای جهانی بسیار کوشیده‌اند. بسترهایی چشم‌گیر اما برای بازتابش دستاوردهای این کوشش‌ها در جامعه به ویژه در گستره اقتصاد وجود نداشته است. از دست‌دادن سرمایه‌های ملی و ارزی، از آسیب‌هایی به شمار می‌آید که زدودن یا کاستن دامنه آن به حضور و کوشش سرمایه‌گذاران و نیک‌اندیشان ایرانی نیاز دارد.  سرمایه‌گذاران ایرانی در سال‌های بسیار کوشیده‌اند بستر این پدیده ناخوشایند را برچیده یا دست‌کم دامنه آن را محدود کنند. پیدایش بزرگ‌بازارهایی چون ایران‌مال، از آن دسته کوشش‌های انجام‌گرفته در این مسیر است. «بزرگ‌بازار»های ایرانی در ایران امروز، برپایه نیازی پدید آمده‌اند که جامعه ایران در روزگار کنونی، بیش از هر یاری‌رسان، در زمینه‌های اقتصادی برپایه زایش و جوشش از درون، بدان نیاز دارد. بازار بزرگ ایران در گستره کنش‌های اقتصادی خویش می‌کوشد زمینه را برای کاهش برون‌رفت ارز از قلمروی سرزمینی ایران فراهم آورده، بستری مناسب برای ورود ارز خارجی به دامان صنعت‌گران و تولیدکنندگان ایرانی پدیدار سازد. عرضه و فروش کالاهای باکیفیت تولید ایران با هدف جذب نگاه خریداران ایرانی، هم‌زمان با ارایه محصولات برتر جهانی با انگیزه جذب جهانگردان و ورود ارز خارجی، مهم‌ترین راه‌کارها و ابزارها در دستیابی به این هدف بزرگ به شمار می‌آیند.